Produkty

 
REGULATORY COMPLIANCE
 
Regulatory compliance jest analizą zgodności działań firmy z wymaganiami wynikającymi z regulacji prawnych. Zmieniające się przepisy prawa oraz orzecznictwo sądowe sprawia, że koniecznym jest minimalizowanie ryzyka gospodarczego wynikającego z tych zmian. W ramach regulatory compliance regularnie badamy dokumenty firmy i wskazujemy działania jakie należy podjąć celem dostosowania się do zmieniającego się otoczenia prawnego. Dzięki temu ograniczmy ryzyko oraz koszty prowadzenia biznesu niezgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami prawnymi.
 
OPINIE PRAWNE
 
Opinia prawna jest pomocniczym materiałem analitycznym pokazującym praktyczne problemy rozwiązania konkretnej indywidualnej sprawy. Nasze opinie prawne wyjaśniają indywidualne problemy, proponują optymalne rozwiązania tych problemów, szacując ryzyka rozwiązań. Proponowane przez nas rozwiązania są często ważnym czynnikiem procesu decyzyjnego naszych Klientów.
 
ANALIZY PRAWNO-EKONOMICZNE
 
Celem analizy jest przygotowanie odpowiednich informacji stanowiących podstawę do podejmowania decyzji gospodarczych, przedstawionych w szerokim kontekście gospodarczym i prawnym. Dane uzyskane w wyniku analizy pozwalają nam ustalić, czy proponowane kierunki rozwoju biznesu mają uzasadnienie gospodarcze i prawne, a podjęcie działań w zaplanowanym kierunku umożliwi osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w zdefiniowanej przyszłości. Analizy nasze mają charakter naukowy, oparty na dostosowanej do zagadnienia metodyce badawczej.
 
OCENY SKUTKÓW REGULACJI
 
Ocena skutków regulacji jest istotnym elementem każdego aktu normatywnego. Opisuje przewidywane skutki regulacji według przewidując m.in. koszty, korzyści, wpływ na różne sektory gospodarki. W założeniu ocena skutków regulacji powinna zapewniać wiedzę o konsekwencjach danego aktu normatywnego. Wsparcie nasze obejmuje tworzenie tego rodzaju dokumentów, jak również dokonywanie analizy zasadności stworzonych przez projektodawcę aktu prawnego oceny skutków regulacji. Nasze analizy pozwalają podmiotom gospodarczym zdobyć wiedzę o ryzykach jakie niesie dany projekt aktu prawnego i przygotować się na jego ewentualne skutki.
 

Nowości

Odkryj naszą kreatywność!

Proponujemy innowacyjne rozwiązania, które pozwalają naszym Klientom rozwijać ich zamierzenia inwestycyjne oraz handlowe. Celem naszym jest zapewnienie długofalowego rozwoju strategii biznesowych przyjętych przez naszych Klientów.
RAPORT: Smartsument - nowoczesny konsument w inteligentnych miastach przyszłości

Smartsument tworzy nową, nieznaną jeszcze kategorię konsumenta. Nie musi już samodzielnie analizować danych źródłowych dotyczących swojej konsumpcji ani orientować się w zakresie wpływu swoich działań na środowisko. Nie ma też potrzeby, aby samodzielnie dostosowywał autoprodukcję oraz zużycie własne do potrzeb systemu. Wystarczy, że ma świadomość możliwości, które gwarantuje mu szeroko pojęty sektor usług użyteczności publicznej. Działania smartsumenta koncentrują się wokół aplikacji, w których co najwyżej zarządza on zdefiniowanym profilem. Paradoksalnie, od smartsumenta nie wymaga się wysokiego poziomu świadomości, analogicznego do wiedzy odbiorcy we wcześniejszych etapach ewolucji (np. prosument). Jego „inteligencja” wyrażona jest jednak w czymś innym – umiejętności połączenia narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję z własnymi oczekiwaniami i celami w zakresie konsumpcji.

Pobierz
RAPORT: The importance of LNG transport costs

Liquefied natural gas transportation is a key component of LNG acquisition costs. Its share in the final price of natural gas depends on the valuation of other cost components which include the remaining elements of the supply chain. When observing the current development of the LNG market in the world and its global nature a question should be raised to what extent the costs of transport should influence long-term purchasing decisions.

Pobierz
RAPORT: Polski Rynek Hurtowy Gazu Ziemnego na tle rynków Unii Europejskiej 2014

Zwiększająca się dywersyfikacja źródeł pozyskania gazu ziemnego, wynikająca z rozwoju technologii przekształcania gazu ziemnego w LNG i jego transportu z regionów często uznanych za niedostępne sprawiła, że wzmocnieniu uległy trendy globalizujące ten rynek. W okresie 2002-2012 globalny rynek gazu ziemnego wzrósł o 28%, co odpowiada średniemu rocznemu wzrostowi o 2,5%. Elementem rozwoju rynku gazu ziemnego w Unii są platformy hurtowego obrotu tym towarem. Zarówno giełdy energetyczne, jak i huby gazowe stanowią, obok kontraktów bilateralnych, istotny instytucjonalny składnik systemów rynkowych. Następuje dalsza integracja tych platform w ramach Unii oraz poszerzanie przez nie ofert produktowych, co ma znaczenie dla rozwijającego się obrotu hurtowego gazem i odnoszącymi się do niego instrumentami. Na tym tle rodzi się pytanie, w jakim kierunku powinna podążać giełda gazu w Polsce, aby wzmacniać rozwój rynku hurtowego w Polsce.

Pobierz