Usługi

Świadczymy usługi w zakresie:

 

Prawa energetycznego

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie regulacyjnych aspektów rynków energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepło, paliw płynnych, udzielamy wsparcia w zakresie postępowań administracyjnych i sądowych, przygotowywania i asysta w negocjowaniu umów funkcjonujących na rynku energii.

Sporządzamy opinie prawne na temat wykładni obowiązujących i projektowanych przepisów oraz ich wpływu na prowadzoną lub planowaną działalność gospodarczą. Przeprowadzamy regulatory compliance o zgodności prowadzonej działalności z przepisami.

Prawa ochrony środowiska

Nasze usługi obejmują: wsparcie procesu inwestycyjnego na etapach administracyjnych, uzyskiwanie wszelkich zezwoleń środowiskowych, w tym np. koncesji geologiczno-górniczych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z ochroną środowiska.

Sporządzamy opinie prawne na temat wykładni obowiązujących i projektowanych przepisów oraz ich wpływu na prowadzoną lub planowaną działalność gospodarczą. Przeprowadzamy badania due dilligence, jak również audyty środowiskowe o zgodności prowadzonej działalności z przepisami.

Prawo konkurencji

Świadczących usługi w zakresie oceny zgodności działań biznesowych z regulacjami prawa konkurencji, oceniamy ryzyka związane z udzieloną lub planowaną pomocą publiczną,  doradzamy w konstruowaniu umów w zakresie ich zgodności z ochroną konsumenta. Reprezentujemy Klientów, w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prawo spółek

Doradztwo obejmuje m.in. przygotowywanie dokumentów statutowych, regulaminów wewnętrznych i zgód korporacyjnych na cele planowanych transakcji, wsparcie zarządu i rady nadzorczej oraz reprezentację właścicieli na zgromadzeniach wspólników.

Sporządzamy opinie prawne na temat wykładni obowiązujących i projektowanych przepisów oraz ich wpływu na prowadzoną lub planowaną działalność gospodarczą. Przeprowadzamy badania due dilligence, jak również audyty prawne o zgodności prowadzonej działalności z przepisami.

 

Nowości

Odkryj naszą kreatywność!

Proponujemy innowacyjne rozwiązania, które pozwalają naszym Klientom rozwijać ich zamierzenia inwestycyjne oraz handlowe. Celem naszym jest zapewnienie długofalowego rozwoju strategii biznesowych przyjętych przez naszych Klientów.
RAPORT: Smartsument - nowoczesny konsument w inteligentnych miastach przyszłości

Smartsument tworzy nową, nieznaną jeszcze kategorię konsumenta. Nie musi już samodzielnie analizować danych źródłowych dotyczących swojej konsumpcji ani orientować się w zakresie wpływu swoich działań na środowisko. Nie ma też potrzeby, aby samodzielnie dostosowywał autoprodukcję oraz zużycie własne do potrzeb systemu. Wystarczy, że ma świadomość możliwości, które gwarantuje mu szeroko pojęty sektor usług użyteczności publicznej. Działania smartsumenta koncentrują się wokół aplikacji, w których co najwyżej zarządza on zdefiniowanym profilem. Paradoksalnie, od smartsumenta nie wymaga się wysokiego poziomu świadomości, analogicznego do wiedzy odbiorcy we wcześniejszych etapach ewolucji (np. prosument). Jego „inteligencja” wyrażona jest jednak w czymś innym – umiejętności połączenia narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję z własnymi oczekiwaniami i celami w zakresie konsumpcji.

Pobierz
RAPORT: The importance of LNG transport costs

Liquefied natural gas transportation is a key component of LNG acquisition costs. Its share in the final price of natural gas depends on the valuation of other cost components which include the remaining elements of the supply chain. When observing the current development of the LNG market in the world and its global nature a question should be raised to what extent the costs of transport should influence long-term purchasing decisions.

Pobierz
RAPORT: Polski Rynek Hurtowy Gazu Ziemnego na tle rynków Unii Europejskiej 2014

Zwiększająca się dywersyfikacja źródeł pozyskania gazu ziemnego, wynikająca z rozwoju technologii przekształcania gazu ziemnego w LNG i jego transportu z regionów często uznanych za niedostępne sprawiła, że wzmocnieniu uległy trendy globalizujące ten rynek. W okresie 2002-2012 globalny rynek gazu ziemnego wzrósł o 28%, co odpowiada średniemu rocznemu wzrostowi o 2,5%. Elementem rozwoju rynku gazu ziemnego w Unii są platformy hurtowego obrotu tym towarem. Zarówno giełdy energetyczne, jak i huby gazowe stanowią, obok kontraktów bilateralnych, istotny instytucjonalny składnik systemów rynkowych. Następuje dalsza integracja tych platform w ramach Unii oraz poszerzanie przez nie ofert produktowych, co ma znaczenie dla rozwijającego się obrotu hurtowego gazem i odnoszącymi się do niego instrumentami. Na tym tle rodzi się pytanie, w jakim kierunku powinna podążać giełda gazu w Polsce, aby wzmacniać rozwój rynku hurtowego w Polsce.

Pobierz