Publikacje

  1. Zajdler R: Uwarunkowania rozwoju zintegrowanego regionalnego rynku gazu ziemnego państw Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Nowa Europa, Warszawa 2013
  2. Zajdler R: Pozyskiwanie akceptacji społeczności lokalnej dla inwestycji w OZE. Mechanizmy i przykłady [w:] Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej - wybrane problemy i wyzwania, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2012.
  3. Zajdler R: The future of gas pricing in long-term contracts in Central Eastern Europe. Global market trends versus regional particularities, Warszawa 2012.
  4. Zajdler R: Legal aspects of electricity and gas interconnectors with third countries [in:] EU Energy Law, Legal constraints with the implementation of Third Liberalisation Package, Cambridge Scholars Publishing 2012.
  5. Zajdler R: Difficult Coexistence of European Union law and international investment protection rules in the energy sector: comments to judgement of the Court of Justice of 15 September 2011 in case C-264/09 European Commission vs. the Slovak Republic [in:] EU Energy Law, Legal constraints with the implementation of Third Liberalisation Package, Cambridge Scholars Publishing 2012.
  6. Zajdler R: Regulacje prawa krajowego dotyczące inwestycji w farmy wiatrowe (wybrane aspekty), Warszawa 2012.
  7. Zajdler R: Prawne modele finansowania inwestycji energooszczędnych gmin i spółek komunalnych na podstawie ustawy o efektywności energetycznej [w:] Efektywność, planowanie, rozwój ? jednostki samorządu terytorialnego wobec kluczowych wyzwań strukturalnych, Warszawa 2012.
  8. Zajdler R (red.): Perspektywy rozwoju formuł cenowych w kontraktach długoterminowych na dostawy gazu ziemnego oraz ich znaczenie dla stworzenia w Polsce hubu gazowego dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2012. 

Nowości

Odkryj naszą kreatywność!

Proponujemy innowacyjne rozwiązania, które pozwalają naszym Klientom rozwijać ich zamierzenia inwestycyjne oraz handlowe. Celem naszym jest zapewnienie długofalowego rozwoju strategii biznesowych przyjętych przez naszych Klientów.
RAPORT: Smartsument - nowoczesny konsument w inteligentnych miastach przyszłości

Smartsument tworzy nową, nieznaną jeszcze kategorię konsumenta. Nie musi już samodzielnie analizować danych źródłowych dotyczących swojej konsumpcji ani orientować się w zakresie wpływu swoich działań na środowisko. Nie ma też potrzeby, aby samodzielnie dostosowywał autoprodukcję oraz zużycie własne do potrzeb systemu. Wystarczy, że ma świadomość możliwości, które gwarantuje mu szeroko pojęty sektor usług użyteczności publicznej. Działania smartsumenta koncentrują się wokół aplikacji, w których co najwyżej zarządza on zdefiniowanym profilem. Paradoksalnie, od smartsumenta nie wymaga się wysokiego poziomu świadomości, analogicznego do wiedzy odbiorcy we wcześniejszych etapach ewolucji (np. prosument). Jego „inteligencja” wyrażona jest jednak w czymś innym – umiejętności połączenia narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję z własnymi oczekiwaniami i celami w zakresie konsumpcji.

Pobierz
RAPORT: The importance of LNG transport costs

Liquefied natural gas transportation is a key component of LNG acquisition costs. Its share in the final price of natural gas depends on the valuation of other cost components which include the remaining elements of the supply chain. When observing the current development of the LNG market in the world and its global nature a question should be raised to what extent the costs of transport should influence long-term purchasing decisions.

Pobierz
RAPORT: Polski Rynek Hurtowy Gazu Ziemnego na tle rynków Unii Europejskiej 2014

Zwiększająca się dywersyfikacja źródeł pozyskania gazu ziemnego, wynikająca z rozwoju technologii przekształcania gazu ziemnego w LNG i jego transportu z regionów często uznanych za niedostępne sprawiła, że wzmocnieniu uległy trendy globalizujące ten rynek. W okresie 2002-2012 globalny rynek gazu ziemnego wzrósł o 28%, co odpowiada średniemu rocznemu wzrostowi o 2,5%. Elementem rozwoju rynku gazu ziemnego w Unii są platformy hurtowego obrotu tym towarem. Zarówno giełdy energetyczne, jak i huby gazowe stanowią, obok kontraktów bilateralnych, istotny instytucjonalny składnik systemów rynkowych. Następuje dalsza integracja tych platform w ramach Unii oraz poszerzanie przez nie ofert produktowych, co ma znaczenie dla rozwijającego się obrotu hurtowego gazem i odnoszącymi się do niego instrumentami. Na tym tle rodzi się pytanie, w jakim kierunku powinna podążać giełda gazu w Polsce, aby wzmacniać rozwój rynku hurtowego w Polsce.

Pobierz