Zespół

 

dr Robert Zajdler, radca prawny

Specjalizacja:

 • prawo energetyczne
 • prawo geologiczne i górnicze
 • prawo ochrony środowiska
 • prawo konkurencji

Biografia

Adiunkt na Politechnice Warszawskiej, ekspert ds. energetycznych w Instytucie Sobieskiego.

Wcześniej, współpracując z jedną z większych kancelarii w Warszawie doradzał firmom z sektora energii oraz odbiorcom przemysłowym. Jako radca w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa był pełnomocnikiem w postępowaniach arbitrażowych opartych na Traktacie Karty Energetycznej oraz regułach FIDIC. Pracując dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zajmował się negocjacjami akcesyjnymi Polski do Unii Europejskiej oraz dostosowaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej. Pracował również dla Komisji Europejskiej. Jest autorem licznych publikacji w dziedzinie energetyki

Doświadczenie:

 • Wsparcie w zakresie uzyskania zwolnienia dla połączenia wzajemnego (interkonektora) gazowego
 • Doradztwo regulacyjne w ramach projektu budowy elektrociepłowni
 • Doradztwo w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem węglowodorów
 • Doradztwo regulacyjne związane z budową źródła kogeneracyjne w ramach partnerstwa publiczno-prawnego
 • Wsparcie dla spółek obrotu kwestiach prawa konkurencji i aspektów regulacyjnych rynku energii
 • Współpraca z sektorem energetyki wiatrowej w projektach regulacyjnych i inwestycyjnych
 • Doradztwo dla firm konsultingowych w zakresie regulacji rynku energii
 • Współpraca z przedsiębiorstwami zajmującymi się ?transportem?  energii elektrycznej i gazu ziemnego w kwestiach regulacyjnych oraz transakcyjnych.
 • Wsparcie dla odbiorców przemysłowych energii elektrycznej i gazu ziemnego w kwestiach regulacyjnych
 • Prowadzenie arbitraży handlowych w sprawach budowlanych (FIDIC) opartych na UNCITRAL, FIDIC, SCC oraz opartych na Traktacie Karty Energetycznej
 • Negocjacje i konsultacje z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Komisją Europejską, współpraca z Sejmem i Senatem.
 

 

Katarzyna Nieckarz-Branny, radca prawny

Specjalizacja:

 • prawo administracyjne, procedura administracyjna i sądowoadministracyjna
 • prawo cywilne, w tym obrót nieruchomościami
 • prawo spółek handlowych
 • prawo energetyczne

Biografia

Praktyka procesowa w jednej z największych kancelarii w Warszawie.

Asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Aplikacja notarialna, ze specjalizacją w zakresie obrotu nieruchomościami

Doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych

Wybrane doświadczenie:

 • Doradztwo w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę,
 • Reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu obrotu nieruchomościami, w tym komunalizacji,
 • Wsparcie w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych,
 • Doradztwo regulacyjne związane z budową źródła kogeneracyjnego w ramach partnerstwa publiczno-prawnego.
 

Marcin Gałczyńki, analityk

Specjalizacja:

 • rynek energii elektrycznej
 • rynek gazu ziemnego
 • rynek węgla kamiennego i brunatnego
 • mechanizmy kreowania cen na rynkach energii elektrycznej i gazu
 • konkurencyjność na rynkach energetycznych

Biografia

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca programu ?Strategiczny wywiad biznesowy? na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W latach 2007-2014 roku pracownik The Boston Consulting Group w Warszawie, gdzie pełnił stanowisko Starszego Analityka (Senior Knowledge Analyst) w ramach praktyki Global Advantage zajmującej się wsparciem klientów w strategii globalizacji. Doświadczenie zawodowe w projektach obejmujących rynki Europy Środkowo-Wschodniej, Azji oraz Afryki oraz branże FMCG, medyczną, energetyczną i motoryzacyjną

Doświadczenie:

 • wsparcie analityczne na potrzeby projektów z branży energetycznej, motoryzacyjnej, medycznej, telekomunikacyjnej oraz FMCG;
 • udział w projektach z zakresu działań globalizacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Azji i Afryce;
 • wsparcie analityczne dla projektów strategicznych, due diligence, strategii produktowej, optymalizacji sieci sprzedaży, optymalizacji sieci zakupowej;
 • analizy benchmarkingowe na rynkach energetycznych, telekomunikacyjnym oraz medycznym;
 • analizy makroekonomiczne na potrzeby klienta;
 • udział w tworzeniu strategii dla budapesztańskiego systemu transportu miejskiego, Węgry;
 • udział w tworzeniu strategii rozwoju miasta Kijów, Ukraina;
 • stworzenie grupy produktów z zakresu porównania atrakcyjności krajów na rynku bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
 

dr inż. Paweł Słomiński, doradca

Specjalizacja:

 • rynek gazu ziemnego
 • biznesplany i strategie
 • metrologia, w tym smart metering
 • bilansowanie i prognozowanie poborów gazu
 • modele wyznaczania ilości gazu dla poborów mierzonych rzadziej niż codziennie

Biografia

Tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika, w specjalności: systemy pomiarowo diagnostyczne, nadany przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej; tytuł rozprawy doktorskiej: "Analiza strat w systemach dystrybucji gazu ziemnego".

Wieloletni pracownik GK PGNiG S.A. w segmencie dystrybucji gazu. Twórca algorytmów bilansowania handlowego wykorzystywanych w Polsce.

Doświadczenie:

 • zarządzanie z segmencie dystrybucji takimi obszarami jak: odczyty układów pomiarowych, bilansowanie handlowe, sprzedaż gazu i usług dystrybucyjnych, rozwój oraz inwestycje,
 • tworzenie i realizacja strategii sprzedaży i rozwoju,
 • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań umożliwiających rozwój rynku gazu w Polsce,
 • tworzenie taryf oraz zapisów w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD),
 • tworzenie projektów oraz modeli systemów informatycznych,
 • ograniczanie barier wejścia na rynek gazu w obszarze bilansowania handlowego,
 • projekty pilotażowe smart metering oraz gazomierzy przedpłatowych,
 • usługi doradztwa dla uczestników rynku gazu,
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów.
 

Marek Stusiński, Adwokat

 

Specjalizacja:

 • Prawo pracy
 • Prawo procesowe

Biografia

Adwokat w wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów krajowych i zagranicznych.

Doświadczenie:

 • Obsługa podmiotów zagranicznych, w tym zwłaszcza włoskich
 • Sprawy z zakresu prawa, w tym dyskryminacja, mobbing, zwolnienia grupowe
 • Doradztwo w zakresie akt prawa pracy (Regulaminy Pracy, Regulamin Wynagradzania, itd.).

Nowości

Odkryj naszą kreatywność!

Proponujemy innowacyjne rozwiązania, które pozwalają naszym Klientom rozwijać ich zamierzenia inwestycyjne oraz handlowe. Celem naszym jest zapewnienie długofalowego rozwoju strategii biznesowych przyjętych przez naszych Klientów.
RAPORT: Smartsument - nowoczesny konsument w inteligentnych miastach przyszłości

Smartsument tworzy nową, nieznaną jeszcze kategorię konsumenta. Nie musi już samodzielnie analizować danych źródłowych dotyczących swojej konsumpcji ani orientować się w zakresie wpływu swoich działań na środowisko. Nie ma też potrzeby, aby samodzielnie dostosowywał autoprodukcję oraz zużycie własne do potrzeb systemu. Wystarczy, że ma świadomość możliwości, które gwarantuje mu szeroko pojęty sektor usług użyteczności publicznej. Działania smartsumenta koncentrują się wokół aplikacji, w których co najwyżej zarządza on zdefiniowanym profilem. Paradoksalnie, od smartsumenta nie wymaga się wysokiego poziomu świadomości, analogicznego do wiedzy odbiorcy we wcześniejszych etapach ewolucji (np. prosument). Jego „inteligencja” wyrażona jest jednak w czymś innym – umiejętności połączenia narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję z własnymi oczekiwaniami i celami w zakresie konsumpcji.

Pobierz
RAPORT: The importance of LNG transport costs

Liquefied natural gas transportation is a key component of LNG acquisition costs. Its share in the final price of natural gas depends on the valuation of other cost components which include the remaining elements of the supply chain. When observing the current development of the LNG market in the world and its global nature a question should be raised to what extent the costs of transport should influence long-term purchasing decisions.

Pobierz
RAPORT: Polski Rynek Hurtowy Gazu Ziemnego na tle rynków Unii Europejskiej 2014

Zwiększająca się dywersyfikacja źródeł pozyskania gazu ziemnego, wynikająca z rozwoju technologii przekształcania gazu ziemnego w LNG i jego transportu z regionów często uznanych za niedostępne sprawiła, że wzmocnieniu uległy trendy globalizujące ten rynek. W okresie 2002-2012 globalny rynek gazu ziemnego wzrósł o 28%, co odpowiada średniemu rocznemu wzrostowi o 2,5%. Elementem rozwoju rynku gazu ziemnego w Unii są platformy hurtowego obrotu tym towarem. Zarówno giełdy energetyczne, jak i huby gazowe stanowią, obok kontraktów bilateralnych, istotny instytucjonalny składnik systemów rynkowych. Następuje dalsza integracja tych platform w ramach Unii oraz poszerzanie przez nie ofert produktowych, co ma znaczenie dla rozwijającego się obrotu hurtowego gazem i odnoszącymi się do niego instrumentami. Na tym tle rodzi się pytanie, w jakim kierunku powinna podążać giełda gazu w Polsce, aby wzmacniać rozwój rynku hurtowego w Polsce.

Pobierz